जीजस फिल्म

ई भिडियो यीशु मसीह के जीवन पर आधारित अछि। अहाँ एहि भिडियो के अनलाइन देख सकैत छी वा डाउनलोड कऽ सकैत छी। एकरा अहाँ अपन मोबाइल मे सेहो देख वा डाउनलोड कऽ सकैत छी।