मैथिली नया नियमः अडियो

एतऽ अहाँ MP3 फाइल केँ डाउनलोड कऽ सकैत छी।

मैथिली नया नियम
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना मसीह-दूत रोमी १ कोरिन्थी
२ कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कुलुस्से १ थिसलुनिका २ थिसलुनिका
१ तिमुथियुस २तिमुथियुस तीतस फिलेमोन इब्रानी याकूब १पत्रुस
२ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाशित-वाक्य