मैथिली नयाँ करारः अडियो

यहाँ तपाईं MP3 फाइल डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।

मैथिली नयाँ करार
मत्ती मर्कूस लूका यूहन्ना प्रेरित रोमी १कोरिन्थी
२कोरिन्थी गलाती एफिसी फिलिप्पी कलस्सी १थेसलोनिकी २थेसलोनिकी
१ तिमोथि २तिमोथि तीतस फिलेमोन हिब्रू याकूब १ पत्रुस
२ पत्रुस १ यूहन्ना २ यूहन्ना ३ यूहन्ना यहूदा प्रकाश