कपीराइट र संपर्क विवरण

यो साइट Tabernacle Ministries द्वारा परिचारित गरिएको छ।.

यो साइटको बारेमा जान्नको लागि, इमेल गर्नुहोस्: jesusformithila@gmail.com

उल्लेख नगरेको खण्डमा सबै सामग्रीहरुको कपीराइट Tabernacle Ministries मा निहित छ।