सहमति पत्रका नियम र शर्तहरु डाउनलोड गर्नुहोस्

जीजस फिल्म

यो बेभसाइटको सामग्री डाउनलोड गर्दा "म सहमत छू" क्लिक गरी तपाईं निम्न कुराहरुमा सहमत हुनुहुन्छ:

  • तपाईंले डाउनलोड गरेका सामग्रीहरुलाई व्यक्तिगत, अव्यवसायिक प्रयोगको लागि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले अरुलाई पनि यो व्यक्तिगत तथा अव्यवसायिक प्रयोगको लागि बाँड्न सक्नुहुन्छ।
  • डाउनलोड गरिएका सामग्रीहरुको व्यवसायिक प्रयोग गर्न मनाही छ। डाउनलोड गरिएका सामग्रीहरु जो सित्तैमा उपलब्ध छ सो तपाईंले बेच्न पाउनुहुन्न।
  • तपाईंले डाउनलोड गरिएका सामग्रीहरुलाई कुनै पनि प्रकारले, चाहे यसको भाग वा पुरै परिवर्तन गर्न पाउनु हुनेछैन, अहिले होस् वा पछि।
  • तपाईंले डाउनलोड गरिएका सामग्रीहरुलाई कोष संकलन गर्नको लागि प्रयोग गर्नु हुनेछैन।
  • तपाईंले यसको प्रयोग गर्ने कुरा हाम्रो र तेस्रो पक्षको बौद्धिक सम्पतिको अधिकारमा निहित छ।

म सहमत छैन